Thursday, April 7, 2016

Hapet konkursi për festivalin e
 12”të ndërkombëtar të stripit dhe karikaturës në Kosovë me temën
 “NOVELAT GRAFIKE SHQIPTARE” “NOVELAT GRAFIKE SHQIPTARE”

 1. Kushtet e konkurrimit

Për novelat grafike (Strip)

 1.  Të drejtën  për të marrë pjesë kanë të gjithë autorët nga e gjithë bota, pavarësisht nga gjinia dhe mosha;
 2. Tema e novelave grafike është “NOVELAT GRAFIKE SHQIPTARE” një novelë me temë nga legjendat, përrallat ose gojëdhanat të bazuara tek historia Shqiptare.
 3. Faqet e Novelave grafike  duhet të jenë nga 1 deri në 4-6 faqe, të jetë në formatin A4 ose A3 (Nëse dërgohen në mënyrë elektronike,të skenohet minimum 300 dpi).Për artistët vendorë ju rekomandojmë që të dërgoni me postë të rregullt ose të dorëzohen personalisht.
 4. Novelat grafike të dërguar nuk do të kthehen. Prandaj me pranimin e punimeve nga organizatorët,organizatorëve i jipet  të drejtë që të ato ti publikon dhe të paraqet në promovimin e aktiviteteve të saj.
 5. Punimet mund të jenë të shkruar ose punuar nga një ose më shumë artistë/te.
 6. Çdo autor (Vizatues,Tush,kollor) mund të merrë pjesë vetëm me një novelë grafikeNë përjashtim të scenaristëve të cilët mund të bëjnë më shumë skenarë për disa novella grafike.
 7. Së bashku me punimet e novelave grafike,duhet të dërgohet edhe biografia personale, një foto, detajet e kontaktit dhe viti kurrë është realizuar novella grafike. Në të gjitha novelat grafike duhet të jetë e cekur emri i novelës grafike,scenaristi,vizatuesi,tushi ,kollori dhe lektori.Pa këtë informacion punimet nuk do të konsiderohen të validshëm.
 8. Punimet duhet të dërgohen deri më 15 Maj 2016.
 9. Festivali do të mbahet përgjatë datave 26-29 Maj 2016 në Prizren,Kosovë.
 10. Juria për vlerësimin e punimeve do të mblidhet më datën 17 Maj 2016 ku 15 artistë të huaj dhe 15 artistë vendorë të cilën do të zgjidhen nga ana e jurisë do të kenë të mbuluara shpenzimet e udhëtimit,akomodimin përgjatë kohës së festivalit.Të gjithë pjesëmarrësve do të shpërndahet katalogu,diploma dhe mirënjohja për pjesëmarrje,konkurruesve  të tjerë katalogu dhe mirënjohja do të dërgohet permesë postës elektronike në PDF ose do të mund të marrin në web faqen e shoqatës.

 1. Kushtet e konkurrimit

Për Karikaturë :


 1. Të drejtën  për të marrë pjesë kanë të gjithë autorët nga e gjithë bota, pavarësisht nga gjinia dhe mosha;
 2. Tema e karikaturave është e lire,por me dëshirë të artistëve munden të jenë të bazuara edhe në tëmën “NOVELAT GRAFIKE SHQIPTARE” një novelë me temë nga legjendat, përrallat ose gojëdhanat të bazuara tek historia Shqiptare.
 3. Karikaturat duhet të dërgohen nga 1 deri në 3 punime, të jetë në formatin A4 ose A3 (Nëse dërgohen në mënyrë elektronike,të skenohet minimum 300 dpi).Për artistët vendorë ju rekomandojmë që të dërgoni me postë të rregullt ose të dorëzohen personalisht.
 4. Karikaturat  të dërguara nuk do të kthehen. Prandaj me pranimin e punimeve nga organizatorët,organizatorëve i jipet  të drejtë që të ato ti publikon dhe të paraqet në promovimin e aktiviteteve të saj.
 5. Karikaturat mund të jenë të shkruar ose punuar nga një ose më shumë artistë/te.
 6. Së bashku me punimet e karikaturave,duhet të dërgohet edhe biografia personale, një foto, detajet e kontaktit dhe viti kurrë është realizuar karikatura,a ishte e konkuruar edhe më pare në ndonjë garë,a është fitues në ndonjë festival tjetër. Në të gjitha karikaturat duhet të jetë e cekur emri i artistit të karikaturës .Pa këtë informacion punimet nuk do të konsiderohen të validshëm.
 7. Punimet duhet të dërgohen deri më 15 Maj 2016.
 8. Festivali do të mbahet përgjatë datave 26-29 Maj 2016 në Prizren,Kosovë.
 9. Juria për vlerësimin e punimeve do të mblidhet më datën 17 Maj 2016 ku 15 artistë të huaj dhe 15 artistë vendorë të cilën do të zgjidhen nga ana e jurisë do të kenë të mbuluara shpenzimet e udhëtimit,akomodimin përgjatë kohës së festivalit.Të gjithë pjesëmarrësve do të shpërndahet katalogu,diploma dhe mirënjohja për pjesëmarrje,konkurruesve  të tjerë katalogu dhe mirënjohja do të dërgohet permesë postës elektronike në PDF ose do të mund të marrin në web faqen e shoqatës.


Adresa :
Shoqata e Strip Artistëve Kosovar “Xhennet Comics”
Rruga : Xhemil Doda No 3 a , 20000 Prizren ,Republika e Kosovës
Mob:+ 377 44 288 791

Më shumë informata kërkoni në htpp://xhennetcomics.blogspot.com


OPEN COMPETITION FOR THE 12. INTERNATIONAL COMICS AND CARTOON FESTİVAL IN KOSOVO
 “ALBANIAN GRAPHIC NOVELS”

-The Kosovo Comic Book Artists Association "Xhennet Comics" is organizing the 12’th Internacional Comics and Cartoon Festival .
- The Festival will be held from 26 until 29 May 2016  in Prizren KOSOVO.
-The Festival is not going to be competitive; however 15 foreign and 15 kosovar artists will be selected from the jury to have the expenses of travel and hotel accommodation covered for 3 days. 

 -All the participants of the festival will be delivered with The Catalogue, T-shirts with Festival logo, and The Certificate of Gratitude. Those absent will receive the catalogue via e-mail.
 PDF file or they can download from the official web site of the association .
-The Festival of Comics and Cartoons is held every year in Prizren, Republic of Kosova,organized from  the Kosovo Comic Book Artists Association "Xhennet Comics".
-The festival is open for every artist, professional or amateur,from all around the world.

Participating Conditions:
1. The genre and topic are free, whether for Comics or Cartoons.
2. The Works may be done from one or more artists.
3. The works can be posted to us or thay can send throught e mail which has to have a good scan at least 300 dpı.  The Participant can send his/her work through e-mail-a good scan with minimum 300 dpi.
4. Comics and Cartoons should be from 1 to 4 pages (A3 or A4 format)
5. The language of texts is free to all of the world's languages (preferable in English).
6. Required details to be sent with the works are: Name, Surname, A short biography, Country, Address, E-mail, and A Photo.
 ( Attentıon wıthout of these ınfornatıons the works wıll not be taken to consıderatıon ).
7. The Deadline is 15 May 2016.

The Address for sending the works is:
Kosovar Comic Book Artist's Association "XhennetComics"
str. Xhemil Doda nr. 3/a  -   20000 Prizren  -  Republic of Kosovo


Cell: +37744288791
E-mail: xhennetcomics@gmail.com

More info on .www.xhennetcomics.blogspot.com

No comments:

Post a Comment